ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การรับชำระภาษีป้าย  doc120220422035946.pdf   19-04-2565  231  133
2   การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  doc120220422042026.pdf doc220220422042026.pdf   19-01-2565  212  13
3   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)  doc120220422040040.pdf   19-01-2565  218  3
4   การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120220422035204.pdf   19-01-2565  217  3
5   การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  doc120220422035104.pdf   19-01-2565  214  2
6   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร  doc120220422033611.pdf   19-01-2565  213  2
7   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120220422025751.pdf   19-01-2565  215  2
8   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120220422025852.pdf   19-01-2565  214  2
9   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120220422025925.pdf   19-01-2565  214  3
10   การแจ้งถมดิน  doc120220422030009.pdf   19-01-2565  213  2
11   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  doc120220422030130.pdf doc220220422043328.pdf   19-01-2565  216  2
12   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  doc120220422030200.pdf   19-01-2565  219  2
13   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120220422030246.pdf   19-01-2565  215  3
14   การแจ้งขุดดิน  doc120220422030310.pdf   19-01-2565  213  2
15   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  doc120220422030346.pdf   19-01-2565  213  2
16   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33  doc120220422030504.pdf   19-01-2565  211  2
17   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  doc120220422030539.pdf   19-01-2565  213  2
18   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120220422030629.pdf   19-01-2565  213  2
19   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  doc120220422030723.pdf   19-01-2565  206  3
20   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตาม  doc120220422030757.pdf   19-01-2565  217  2
21   การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  doc120220422030844.pdf   19-01-2565  223  2
22   การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)  doc120220422031352.pdf   19-01-2565  220  2
23   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  doc120220422030929.pdf   19-01-2565  204  2
24   การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  doc120220422023054.pdf   19-01-2565  216  3
25   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  doc120220422031027.pdf   19-01-2565  219  2
26   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120220422031124.pdf   19-01-2565  219  2
27   การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  doc120220422031154.pdf   19-01-2565  213  2
28   การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  doc120220422031241.pdf   19-01-2565  210  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.