ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย

1. โรงเรียนบ้านลำดวน (เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ครู จำนวน 7 อัตรา นักเรียน 100 คน

ห้องเรียน 8 ห้องเรียน

2. โรงเรียนบ้านเจริญสุข ครู จำนวน 7 อัตรา นักเรียน 81 คน ห้องเรียน 9 ห้องเรียน

3. โรงเรียนบ้านโคกบุ (บอนประชารัฐบำรุง) ครู จำนวน 10 อัตรา นักเรียน 181 คน

ห้องเรียน 14 ห้องเรียน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านทมอ (เดื่อราษฎร์บำรุง) ครู จำนวน 19 อัตรา นักเรียน 210 คน

ห้องเรียน 13 ห้องเรียน

การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง จำนวนนักศึกษา 163 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ประกอบด้วย

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทมอ จำนวนนักเรียน 40 คน ผู้ดูแลเด็ก 2 คน

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านโคกบุ จำนวนนักเรียน 60 คน ผู้ดูแลเด็ก 3 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข จำนวนนักเรียน 40 คน

ผู้ดูแลเด็ก 2 คน

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 หมู่บ้าน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนในตำบลทมอนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน 3 แห่ง คือ

1. วัดศิลามะ (ทมอ) ตั้งอยู่ที่ บ้านทมอ (เหนือ) หมู่ที่ 4 เจ้าอาวาส คือ พระสอย สังวโร

2. วัดลำดวน ตั้งอยู่ที่ บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 เจ้าอาวาส คือ พระชูสิทธิ์ กิตติสาโร

3. วัดสามราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกบุ หมู่ที่ 5 เจ้าอาวาส คือ พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม

(โยธิน ปิยธมโม)

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีองค์กรที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในตำบลทมอ ดังนี้

1. สถานีตำรวจภูธรทมอ มีอัตรากำลังพลจำนวน 33 นาย

2. อปพร. รุ่น1/2550 มีสมาชิกจำนวน 132 นาย

ด้านสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทมอ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านทมอ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทัพไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านทัพไทย

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.