ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
สภาพทั่วไป
______________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ

1. ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ตั้งอยู่ที่บ้านทมอ (ใต้) หมู่ที่ 4 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท

จังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 18 กิโลเมตร และห่างจาก อำเภอปราสาท 15 กิโลเมตร

มีพื้นที่ 64.13 ตารางกิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเทนมีย์ และตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกยาง และตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

2. การปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในตำบลทมอ มีจำนวน 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านยาง มีจำนวน 93 ครัวเรือน

หมู่ที่ 2 บ้านลำดวน มีจำนวน 127 ครัวเรือน

หมู่ที่ 3 บ้านทมอ (เหนือ) มีจำนวน 91 ครัวเรือน

หมู่ที่ 4 บ้านทมอ (ใต้) มีจำนวน 183 ครัวเรือน

หมู่ที่ 5 บ้านโคกบุ มีจำนวน 207 ครัวเรือน

หมู่ที่ 6 บ้านอำปึล มีจำนวน 192 ครัวเรือน

หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพชร มีจำนวน 127 ครัวเรือน

หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรต มีจำนวน 161 ครัวเรือน

หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข มีจำนวน 119 ครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านทัพไทย มีจำนวน 96 ครัวเรือน

หมู่ที่ 11 บ้านขยอง มีจำนวน 156 ครัวเรือน

หมู่ที่ 12 บ้านโดนเลงใต้ มีจำนวน 104 ครัวเรือน

หมู่ที่ 13 บ้านถนน มีจำนวน 121 ครัวเรือน

รวมทั้งสิ้น 1,777 ครัวเรือน

3. ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 6,561 คน แยกเป็น

ชาย 3,167 คน

หญิง 3,394 คน

จำนวนประชากร แยกออกได้ ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านยาง ชาย 186 คน หญิง 202 คน รวม 388 คน

หมู่ที่ 2 บ้านลำดวน ชาย 241 คน หญิง 255 คน รวม 496 คน

หมู่ที่ 3 บ้านทมอ ชาย 154 คน หญิง 176 คน รวม 330 คน

หมู่ที่ 4 บ้านทมอ ชาย 277 คน หญิง 327 คน รวม 604 คน

หมู่ที่ 5 บ้านโคกบุ ชาย 424 คน หญิง 404 คน รวม 828 คน

หมู่ที่ 6 บ้านอำปึล ชาย 370 คน หญิง 363 คน รวม 733 คน

หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพชร ชาย 209 คน หญิง 247 คน รวม 456 คน

หมู่ที่ 8 บ้านหัวแรต ชาย 294 คน หญิง 312 คน รวม 606 คน

หมู่ที่ 9 บ้านเจริญสุข ชาย 195 คน หญิง 217 คน รวม 412 คน

หมู่ที่ 10 บ้านทัพไทย ชาย 184 คน หญิง 194 คน รวม 378 คน

หมู่ที่ 11 บ้านขยอง ชาย 261 คน หญิง 277 คน รวม 538 คน

หมู่ที่ 12 บ้านโดนเลงใต้ ชาย 155 คน หญิง 184 คน รวม 339 คน

หมู่ที่ 13 บ้านถนน ชาย 217 คน หญิง 236 คน รวม 453 คน

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.