ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน
______________________________________________________________________________________________
คู่มือปฏิบัติงาน
 

คู่มือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คู่มือการปฏิบัติงาน อบต. 1 2 3 4 5

คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน

คุู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 1 2

คู่มือวันลาของพนักงานท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงานกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

คู่มือการปฏิบัติราชการของงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานท้องถิ่น

ประเภทตำแหน่งบริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

ประเภทตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง)  2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข(ต้น-สูง)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง)

2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง)

2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง)

2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) 

ประเภทตำแหน่งวิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 

ประเภทตำแหน่งทั่วไป

4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

4202 เจ้าพนักงานการคลัง 

4203 เจ้าพนักงานพัสดุ 

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.