ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
______________________________________________________________________________________________
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 

ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทมอ ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

148263

การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนา 5 ปี (2566-2570)

(ฉบับทบทวน ปี 2565)

29905

ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับลงหินคลุก สายสามแยกนานายเสือ จบหล้า ถึงบ้านหนองติม หมู่ที่ ๓ บ้านทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

1

กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day)

ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ทมอ

______________________________________________64

องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะทำงานเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

033_______________________________________________________________________________1

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564        ตำบลทมอ อำเภอปราทสาท จังหวัดสุรินทร์

_____________________________________________________________________________________________________________________

ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประภา ขบวนงาม ถึงหน้าคุ้มตาเพชร (ช่วงที่ 3 สุดท้าย)
หมู่ที่ 4 ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

7587

ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายประมวล แก่นดี ถึงบ้านชอบ ทองเอี่ยม หมู่ที่ 10 ตำบลทมอ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

7580

การประชุมประชาคมตำบลทมอเพื่อคัดเลือกโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

_______________________________.12__________________________________________________

26334


ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสมพงษ์ เงิดกระโทก ถึงคุ้มหินโคน
หมู่ที่ 12 บ้านโดนเลง ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

104192

ประชาคมหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประมวล แก่นดี ถึงบ้านนายชอบ ทองเอี่ยม
หมู่ที่ 10 บ้านทัพไทย ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

104197

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

S__45219844

S__45219846

S__45219849

การประชุมเวทีประชาคมเพื่อเข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามราชกุมารี

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

88261

88258

88255

88256

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.