ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
หลั�เ�ณฑ์�ารบริหาร�ละพัฒนาทรัพยา�รบุคคล
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การสรรหาและคััดเลืือกบุุคลากร    01-10-2564  164  0
2   การบรรจุและแต่งตั้งบุุคลากร    01-10-2564  153  0
3   หลักเกณฑ์การพััฒนาบุุคลากร    01-10-2564  152  0
4   หลักเกณฑ์การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานบุคลากร    01-10-2564  155  0
5   หลักเกณฑ์การให้คุุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลัังใจ    01-10-2564  146  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  doc120210423035646.pdf   05-10-2563  176  16
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.