ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
ผลประ�าศ�ารจัดซื้อจัดจ้าง
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   03-03-2566  14  129
2   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   03-03-2566  15  2
3   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-02-2566  23  2
4   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการเลี้ยงปรับปรุงสายพันธุ์โค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-02-2566  29  2
5   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   15-02-2566  26  2
6   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   15-02-2566  22  2
7   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   14-02-2566  24  2
8   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๙๙๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-02-2566  12  2
9   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-02-2566  25  2
10   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Officejet ๗๑๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   01-02-2566  16  2
11   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ FUJI XEROX DocuPrint CM๓๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-01-2566  12  2
12   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ HP Laserjet ๑๐๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-01-2566  13  2
13   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-01-2566  21  2
14   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-01-2566  20  2
15   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-01-2566  23  2
16   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสแกนเนอร์ Cannon LBP๓๐๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  12  2
17   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  21  2
18   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณ ศพด.บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  19  2
19   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ศพด.บ้านขยอง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  20  2
20   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูศักดิ์ ใสแจ่มถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ เปรียบยิ่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  19  2
21   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการเกษตรปลอดสารพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  19  2
22   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเกษตรปลอดสารพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  19  2
23   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-01-2566  19  2
24   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   25-01-2566  19  2
25   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินลำห้วยเสนง ช่วงที่นาครูไมตรี ขบวนฉลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   25-01-2566  19  2
26   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคันลำห้วยเสนง หมู่ที่ ๔ (บริเวณที่นานายสุเพิ่ม พรมดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   25-01-2566  24  2
27   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   25-01-2566  63  2
28   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บธ ๖๘๘๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   19-01-2566  19  2
29   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคแพร่ระบาดในสัตว์โดยเฉพาะในโค-กระบือ (Lumpy Skin disease) ตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   18-01-2566  20  2
30   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   18-01-2566  21  2
31   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๖๘๘๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-01-2566  23  2
32   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กธ ๗๖๙๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-01-2566  20  2
33   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงดนตรีตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   12-01-2566  20  2
34   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   12-01-2566  19  2
35   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขันสำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   12-01-2566  26  2
36   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดซุ้ม และวัสดุในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   12-01-2566  20  2
37   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-12-2565  20  2
38   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-09-2565  208  2
39   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเจริญผล (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-09-2565  203  2
40   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางที่ชำรุดเสียหาย ภายในตำบลทมอ จำนวน ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-06-2565  218  2
41   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันลำห้วยปรุ บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-06-2565  233  2
42   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ตามโครงการอบรมเด็กตำบลทมอไม่จมน้ำ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-06-2565  230  2
43   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   09-06-2565  208  2
44   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช้างแห่ด้วยนาค ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   08-06-2565  205  2
45   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   19-05-2565  206  2
46   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสาธิตการอบรม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-05-2565  204  2
47   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวแรต ไปบ้านตาเตน หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  197  2
48   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางทัย ตนกลาย ถึงหน้าบ้านนายดำเนิน ตนกลาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  175  2
49   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าหนองเสม็ด ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  174  2
50   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโอ๊ะ บุตรสาลี ถึงบ้านนายเสียม ทองเอี่ยม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  173  2
51   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ขบวนกล้า ถึงหน้าบ้านนายจำรัส ในไซ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  173  2
52   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโดนเลง หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  173  2
53   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-04-2565  176  2
54   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-03-2565  176  2
55   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๑๖๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-03-2565  176  2
56   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และนมปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  189  2
57   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางขวัญใจ ตะลาโส ถึงหน้าบ้านนายเดือม พงษ์ชะอุ่มดี หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๔) บ้านโคกเพชร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  200  2
58   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเจริญผล หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๕) บ้านทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  205  2
59   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวน ไปบ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๒ (ช่วงสุดท้าย) บ้านลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  198  2
60   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายณัฐวุฒิ สงวนดี ถึงบ้านนายสีดา ตะลาโส หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) บ้านโคกบุ ตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  189  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.