ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศเรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร พ.ศ. 2566  doc120230427111139.jpg doc220230427111139.jpg doc320230427111139.jpg doc420230427111139.jpg   29-03-2566  8  6
2   ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปี 2566  doc120230427110312.jpg doc220230427110312.jpg   20-03-2566  10  11
3   ประกาศคำสั่งเรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางอิเล็กทรอนิกส์  doc120230427103714.pdf   20-03-2566  9  3
4   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายงาน   17-03-2566  36  159
5   ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีการศึกษา 2566  doc120230228162948.jpg doc220230228162948.jpg   10-02-2566  42  176
6   ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด  doc120230207162648.jpg doc220230207162648.jpg   07-02-2566  56  196
7   ประกาศเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566  doc120230215182945.pdf   01-02-2566  46  155
8   ประกาศเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2566  doc120230215182817.pdf   01-02-2566  55  161
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   06-01-2566  1062  191
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   28-12-2565  1052  197
11   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ประกาศ   15-12-2565  1108  25
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พ.ย. 2565  ประกาศ   30-11-2565  1110  131
13   การดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220929042007.pdf   13-09-2565  1120  27
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120220302033149.pdf   01-03-2565  1166  30
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120220302033057.pdf   01-03-2565  1154  22
16   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายงาน   24-01-2565  1161  43
17   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  doc120220302032847.pdf   13-01-2565  1158  28
18   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220608090232.pdf   30-09-2564  1121  23
19   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082805.pdf   29-09-2564  1096  22
20   แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ (พ.ศ.2566-2570)  doc120220620065304.pdf   28-09-2564  1100  20
21   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220611104058.pdf   15-09-2564  1102  20
22   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 2/2564  doc120220610082536.pdf   30-08-2564  1103  21
23   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082414.pdf   17-08-2564  1082  20
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   23-07-2564  1214  75
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   14-07-2564  1184  84
26   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564)  doc120220512075803.pdf   09-07-2564  1090  25
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ   18-06-2564  1193  63
28   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220610094417.jpg doc220220610094417.jpg doc320220610094417.jpg doc420220610094417.jpg doc520220610094417.jpg doc620220610094417.jpg   07-06-2564  1096  25
29   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082159.pdf   04-06-2564  1092  20
30   วันงดสูบบุหรี่โลก  doc120220610082237.jpg   31-05-2564  1099  28
31   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 (แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น)  doc120220512075008.pdf   20-04-2564  1097  25
32   ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    09-04-2564  1132  20
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประกาศ   01-04-2564  1218  36
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ประกาศ   01-04-2564  1161  37
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   12-03-2564  1177  55
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้าง  doc120210303021924.pdf   03-03-2564  1185  59
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210303021814.pdf   03-03-2564  1171  58
38   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610081812.pdf   01-03-2564  1089  21
39   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  doc120220610082953.pdf   23-02-2564  1107  20
40   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   08-02-2564  1174  25
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประชาสัมพันธ์   01-02-2564  1234  88
42   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 (สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น)  doc120220512080028.pdf   11-01-2564  1095  24
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  doc120220610091058.pdf   08-01-2564  1095  27
44   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ    29-12-2563  1185  20
45   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    17-12-2563  1168  19
46   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   27-11-2563  1209  33
47   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   17-11-2563  1180  33
48   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   06-11-2563  1231  46
49   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210823025601.pdf   30-10-2563  1118  21
50   ข้อมูลการดำเนินกิจการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220613074939.pdf   18-10-2563  1090  20
51   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (สาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562))  doc120220512080942.pdf   18-10-2563  1104  22
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ   06-08-2563  1154  22
53   การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034756.pdf   29-07-2563  1114  21
54   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  วารสาร   15-07-2563  1125  22
55   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  ประกาศ   15-06-2563  1125  24
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120200609025535.pdf   02-06-2563  1168  30
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120200609025353.pdf   02-06-2563  1160  22
58   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034455.pdf   01-06-2563  1120  21
59   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ doc220210820083322.ทมอ doc320210820083322.ทมอ   29-05-2563  1119  26
60   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  วารสาร   22-04-2563  1130  23
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.