ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
?>
�ารจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ หมวดหมู่
1   จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ทางที่ชำรุดเสียหาย ภายในตำบลทมอ หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง ถนนสายแยกนายถือชาติ ชุ่มสูงเนิน ถึงโค้งถนนลาดยาง นายพงษ์ไทย ไพรงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27-03-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
2   จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20-03-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
3   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     03-03-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
4   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     27-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
5   เหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนมีนาคม 2566     27-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
6   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายรด สมานรัตน์ ถึงหน้าโรงสีนางเข็มทอง สุตลาวดี หมู่ที่ ๑     22-02-2566  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
7   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     17-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
8   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการเลี้ยงปรับปรุงสายพันธุ์โค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
9   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     15-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
10   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน     15-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
11   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     14-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
12   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     02-02-2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
13   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     02-02-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
14   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน     31-01-2566  ประกาศเชิญชวน
15   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     31-01-2566  ประกาศเชิญชวน
16   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     31-01-2566  ประกาศราคากลาง
17   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน     31-01-2566  ประกาศราคากลาง
18   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
19   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
20   ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     30-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
21   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     26-01-2566  ประกาศเชิญชวน
22   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     26-01-2566  ประกาศราคากลาง
23   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     25-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
24   ซื้อครุภัณฑ์อื่น สำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
25   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ศพด.บ้านขยอง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
26   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณ ศพด.บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
27   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูศักดิ์ ใสแจ่ม ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ เปรียบยิ่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
28   จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินลำห้วยเสนง ช่วงที่นา ครูไมตรี ขบวนฉลาด หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
29   จ้างเหมาซ่อมแซมคันลำห้วยเสนง หมู่ที่ ๔ (บริเวณที่นานายสุเพิ่ม พรมดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     25-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
30   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้าม ศพด.บ้านขยอง หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
31   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชูศักดิ์ ใสแจ่ม ถึงบ้านนายพงษ์ศักดิ์ เปรียบยิ่ง หมู่ที่ ๑๒ บ้านโดนเลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
32   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณ ศพด.บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๐ บ้านทัพไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     20-01-2566  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
33   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     18-01-2566  ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
34   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน     18-01-2566  ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
35   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     09-01-2566  ประกาศเชิญชวน
36   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     09-01-2566  ประกาศราคากลาง
37   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     29-12-2565  ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
38   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     28-12-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
39   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     28-12-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
40   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     16-12-2565  ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
41   จ้างเหมาจัดขบวนแห่งานเทศกาลของดีอำเภอปราสาทและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     02-12-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
42   จ้างเหมารถรับส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลของดีอำเภอปราสาท และงานกาชาดประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     02-12-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
43   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     28-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
44   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     28-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
45   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
46   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
47   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอและประชาชนในเขตตำบลทมอ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
48   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ถนน ทาง ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     09-11-2565  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.