ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้านโคกบุ ถึงบ้านนางจำนงค์ เห็นจงชม หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   25-01-2566  7  0
2   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศ   29-09-2565  148  0
3   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มเจริญผล (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ ๔ บ้านทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-09-2565  148  2
4   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน ทางที่ชำรุดเสียหาย ภายในตำบลทมอ จำนวน ๒๙๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-06-2565  166  1
5   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันลำห้วยปรุ บริเวณหลังองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   27-06-2565  177  1
6   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ตามโครงการอบรมเด็กตำบลทมอไม่จมน้ำ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-06-2565  174  1
7   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   09-06-2565  151  0
8   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช้างแห่ด้วยนาค ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ เชือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   08-06-2565  150  1
9   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   19-05-2565  150  0
10   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสาธิตการอบรม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-05-2565  144  0
11   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหัวแรต ไปบ้านตาเตน หมู่ที่ ๘ (ช่วงที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  140  1
12   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางทัย ตนกลาย ถึงหน้าบ้านนายดำเนิน ตนกลาย หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  123  3
13   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าหนองเสม็ด ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  121  2
14   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายโอ๊ะ บุตรสาลี ถึงบ้านนายเสียม ทองเอี่ยม หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  122  2
15   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ขบวนกล้า ถึงหน้าบ้านนายจำรัส ในไซ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  123  1
16   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโดนเลง หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-05-2565  123  1
17   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-04-2565  122  0
18   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจสุนัขและแมวในตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-03-2565  124  0
19   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๑๖๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-03-2565  123  0
20   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และนมปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  136  1
21   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนางขวัญใจ ตะลาโส ถึงหน้าบ้านนายเดือม พงษ์ชะอุ่มดี หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๔) บ้านโคกเพชร ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  147  2
22   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มเจริญผล หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๕) บ้านทมอ ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  156  0
23   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวน ไปบ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๒ (ช่วงสุดท้าย) บ้านลำดวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  141  0
24   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายณัฐวุฒิ สงวนดี ถึงบ้านนายสีดา ตะลาโส หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๒) บ้านโคกบุ ตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  136  1
25   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายนิวัฒน์ ขบวนกล้า ถึงหน้าบ้านนายจำรัส ในไซ หมู่ที่ ๖ (ช่วงที่ ๓) บ้านอำปึล ตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  127  0
26   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานกลางหมู่บ้าน ถึงถนนข้างบ้านนายบุญรอด ละม้ายนิล หมู่ที่ ๑ (ช่วงที่ ๒) บ้านยาง ตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-02-2565  124  0
27   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลำดวน ไปบ้านโคกกลัน หมู่ที่ ๒ (ช่วงที่ ๓) ตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   02-02-2565  122  1
28   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-01-2565  126  0
29   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุง ซ่อมแซมคันดินลำห้วยเสนง หมู่ที่ ๔ บ้านทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   18-01-2565  124  0
30   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   29-12-2564  120  0
31   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประจำรถกู้ชีพ กู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   24-12-2564  120  0
32   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๙๙๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-12-2564  128  0
33   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กค ๒๙๙๓ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-12-2564  126  0
34   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุรับส่งชนิดประจำที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-12-2564  124  0
35   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   30-11-2564  128  0
36   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสุเทพ อินทร์แป้น ถึงหน้าบ้านนายวิชัย สังข์โกมล หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทมอ โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศ   18-11-2564  124  0
37   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-11-2564  126  0
38   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-11-2564  131  0
39   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-11-2564  132  0
40   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ที่ชำรุดเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ถนนสายคลองลำห้วยเสนง หมู่ที่ ๕ บ้านโคกบุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-11-2564  127  0
41   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   15-11-2564  125  0
42   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือและแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช่ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   08-11-2564  131  0
43   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่งนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   04-11-2564  120  0
44   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   29-10-2564  124  0
45   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   28-10-2564  123  0
46   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   14-10-2564  140  0
47   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   05-10-2564  150  0
48   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนหน้าป่าช้า ถึงหน้าบ้านนายหนอ สุกดาว หมู่ที่ ๑๐ บ้านทัพไทย โดยวิธีคัดเลือก  ประกาศ   30-09-2564  128  0
49   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   21-09-2564  129  0
50   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   21-09-2564  131  0
51   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   21-09-2564  123  0
52   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   21-09-2564  106  0
53   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   21-09-2564  114  0
54   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-09-2564  111  0
55   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมติดพนัง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-09-2564  120  0
56   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   20-09-2564  117  0
57   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   17-09-2564  115  0
58   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-09-2564  106  0
59   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   16-09-2564  108  0
60   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศ   13-09-2564  103  0
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.