ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   06-01-2566  999  25
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   28-12-2565  1000  34
3   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ประกาศ   15-12-2565  1069  6
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พ.ย. 2565  ประกาศ   30-11-2565  1067  106
5   การดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220929042007.pdf   13-09-2565  1067  8
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120220302033149.pdf   01-03-2565  1102  11
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120220302033057.pdf   01-03-2565  1107  2
8   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายงาน   24-01-2565  1112  23
9   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  doc120220302032847.pdf   13-01-2565  1100  8
10   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220608090232.pdf   30-09-2564  1070  4
11   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082805.pdf   29-09-2564  1046  2
12   แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ (พ.ศ.2566-2570)  doc120220620065304.pdf   28-09-2564  1051  1
13   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220611104058.pdf   15-09-2564  1049  1
14   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 2/2564  doc120220610082536.pdf   30-08-2564  1051  2
15   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082414.pdf   17-08-2564  1034  1
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   23-07-2564  1148  51
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   14-07-2564  1129  63
18   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564)  doc120220512075803.pdf   09-07-2564  1039  5
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ   18-06-2564  1134  43
20   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220610094417.jpg doc220220610094417.jpg doc320220610094417.jpg doc420220610094417.jpg doc520220610094417.jpg doc620220610094417.jpg   07-06-2564  1045  3
21   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082159.pdf   04-06-2564  1041  1
22   วันงดสูบบุหรี่โลก  doc120220610082237.jpg   31-05-2564  1047  9
23   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 (แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น)  doc120220512075008.pdf   20-04-2564  1045  6
24   ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    09-04-2564  1080  1
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประกาศ   01-04-2564  1167  17
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ประกาศ   01-04-2564  1107  18
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   12-03-2564  1125  35
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้าง  doc120210303021924.pdf   03-03-2564  1129  40
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210303021814.pdf   03-03-2564  1122  36
30   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610081812.pdf   01-03-2564  1035  2
31   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  doc120220610082953.pdf   23-02-2564  1052  1
32   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   08-02-2564  1122  6
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประชาสัมพันธ์   01-02-2564  1179  69
34   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 (สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น)  doc120220512080028.pdf   11-01-2564  1044  5
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  doc120220610091058.pdf   08-01-2564  1044  8
36   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ    29-12-2563  1128  1
37   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    17-12-2563  1111  0
38   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   27-11-2563  1154  14
39   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   17-11-2563  1127  14
40   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   06-11-2563  1171  27
41   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210823025601.pdf   30-10-2563  1065  2
42   ข้อมูลการดำเนินกิจการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220613074939.pdf   18-10-2563  1037  1
43   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (สาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562))  doc120220512080942.pdf   18-10-2563  1045  3
44   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ   06-08-2563  1096  3
45   การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034756.pdf   29-07-2563  1062  2
46   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  วารสาร   15-07-2563  1074  3
47   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  ประกาศ   15-06-2563  1071  5
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120200609025535.pdf   02-06-2563  1117  11
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120200609025353.pdf   02-06-2563  1106  3
50   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034455.pdf   01-06-2563  1067  2
51   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ doc220210820083322.ทมอ doc320210820083322.ทมอ   29-05-2563  1066  7
52   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  วารสาร   22-04-2563  1074  4
53   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประกาศ   31-03-2563  1065  4
54   การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  doc120210823034638.pdf   27-03-2563  1062  1
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   04-03-2563  1088  6
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีการศึกษา 2563  ประกาศ   25-02-2563  1137  6
57   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  doc120200205213234.pdf   05-02-2563  1140  9
58   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  วารสาร   15-01-2563  1063  4
59   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ประชาสัมพันธ์   08-01-2563  1124  2
60   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)  doc120191129025345.pdf   29-11-2562  1125  12
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.