ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 พ.ย. 2565  ประกาศ   30-11-2565  5  2
2   การดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565  doc120220929042007.pdf   13-09-2565  63  8
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120220302033149.pdf   01-03-2565  101  11
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120220302033057.pdf   01-03-2565  96  2
5   รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รายงาน   24-01-2565  105  20
6   ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  doc120220302032847.pdf   13-01-2565  88  8
7   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220608090232.pdf   30-09-2564  69  4
8   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082805.pdf   29-09-2564  46  1
9   แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ (พ.ศ.2566-2570)  doc120220620065304.pdf   28-09-2564  48  1
10   ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220611104058.pdf   15-09-2564  49  1
11   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 2/2564  doc120220610082536.pdf   30-08-2564  52  2
12   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082414.pdf   17-08-2564  37  1
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   23-07-2564  147  49
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   14-07-2564  127  62
15   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2564 (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564)  doc120220512075803.pdf   09-07-2564  41  5
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประกาศ   18-06-2564  123  42
17   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564  doc120220610094417.jpg doc220220610094417.jpg doc320220610094417.jpg doc420220610094417.jpg doc520220610094417.jpg doc620220610094417.jpg   07-06-2564  47  3
18   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610082159.pdf   04-06-2564  43  1
19   วันงดสูบบุหรี่โลก  doc120220610082237.jpg   31-05-2564  43  9
20   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2564 (แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น)  doc120220512075008.pdf   20-04-2564  43  6
21   ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ แห่ด้วยช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    09-04-2564  80  1
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  ประกาศ   01-04-2564  164  17
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบถามสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  ประกาศ   01-04-2564  107  18
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   12-03-2564  123  35
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานจ้าง  doc120210303021924.pdf   03-03-2564  129  40
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210303021814.pdf   03-03-2564  124  36
27   ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1/2564  doc120220610081812.pdf   01-03-2564  36  2
28   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564  doc120220610082953.pdf   23-02-2564  47  1
29   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   08-02-2564  123  6
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประชาสัมพันธ์   01-02-2564  171  69
31   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2564 (สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น)  doc120220512080028.pdf   11-01-2564  46  5
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง นโยบาย/มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่  doc120220610091058.pdf   08-01-2564  43  8
33   ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงสาธารณสุขยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ    29-12-2563  113  1
34   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    17-12-2563  107  0
35   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   27-11-2563  147  14
36   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   17-11-2563  128  14
37   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2564  ประกาศ   06-11-2563  152  27
38   รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีงบประมาณ 2563  doc120210823025601.pdf   30-10-2563  66  2
39   ข้อมูลการดำเนินกิจการตลาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120220613074939.pdf   18-10-2563  39  1
40   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 (สาระสำคัญ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562))  doc120220512080942.pdf   18-10-2563  47  3
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ   06-08-2563  93  3
42   การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034756.pdf   29-07-2563  63  2
43   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  วารสาร   15-07-2563  75  3
44   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑)  ประกาศ   15-06-2563  70  5
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120200609025535.pdf   02-06-2563  117  11
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  doc120200609025353.pdf   02-06-2563  104  3
47   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  doc120210823034455.pdf   01-06-2563  68  2
48   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง  ประกาศ doc220210820083322.ทมอ doc320210820083322.ทมอ   29-05-2563  68  7
49   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2563  วารสาร   22-04-2563  74  4
50   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ประกาศ   31-03-2563  69  4
51   การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน  doc120210823034638.pdf   27-03-2563  67  1
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง กำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ หรือ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ  ประกาศ   04-03-2563  83  6
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ประจำปีการศึกษา 2563  ประกาศ   25-02-2563  147  6
54   รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  doc120200205213234.pdf   05-02-2563  130  9
55   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2563  วารสาร   15-01-2563  74  4
56   ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563  ประชาสัมพันธ์   08-01-2563  133  2
57   ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)  doc120191129025345.pdf   29-11-2562  125  12
58   ขอเชิญร่วมประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดศิลามะบ้านทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ประชาสัมพันธ์   08-11-2562  113  1
59   วารสารตำบลหิน ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562  วารสาร   15-10-2562  73  5
60   ประชาสัมพันธ์ ชุมชนแหล่งท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านทัพไทย  ประชาสัมพันธ์ Tabtai Oganic สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพไทย   01-10-2562  73  3
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.