ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
ITA
______________________________________________________________________________________________
ITA
 

คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ

คำสั่ง:แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ (ITA) 

แผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 

โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 

แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน พร้อมศึกษาดูงาน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ค่านิยมสร้างสรรค์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ( พ.ศ.2561-2564) 1 2 3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2564) 1 2 3

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ณ มีนาคม 2563)

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.