ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
     
   
     
 
 
 
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
 
 
[ 17-03-2566] รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   รายงาน 
[ 10-02-2566] ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   doc120230228162948.jpg doc220230228162948.jpg 
[ 07-02-2566] ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด   doc120230207162648.jpg doc220230207162648.jpg 
[ 01-02-2566] ประกาศเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 2566   doc120230215182945.pdf 
[ 01-02-2566] ประกาศเชิญชวนตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2566   doc120230215182817.pdf 
[ 06-01-2566] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคล ...   ประกาศ 
[ 28-12-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   ประกาศ 
[ 15-12-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ...   ประกาศ 
[ 30-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   ประกาศ 
[ 13-09-2565] การดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...   doc120220929042007.pdf 
 
 
[03-03-2566]   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[27-02-2566]   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[27-02-2566]   เหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนมีนาคม 2566
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[22-02-2566]   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าบ้านนายรด สมานรัตน์ ถึงหน้าโรงสีนางเข็มทอง สุตลาวดี หมู่ที่ ๑
(แผนการจัดซื้อจัดจ้าง)
[17-02-2566]   ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโตไปไม่โกง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[16-02-2566]   ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการเลี้ยงปรับปรุงสายพันธุ์โค-กระบือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[15-02-2566]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนางพัด สุดจำนงค์ ถึงแยกบ้านนายสุธรรม สุดจำนงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านอำปึล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[15-02-2566]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านนายเลิศ ดวงเวาว์ ถึงแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๓ บ้านถนน
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[14-02-2566]   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านโคกบุ หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[02-02-2566]   จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการตั้งจุดตรวจ-จุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
 
 
[ 31-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 31-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 26-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
[ 18-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 18-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 09-01-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 15-12-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 13-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 06-09-2565] หัวข้อ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต ...   ประกาศ 
 
 
[ 03-03-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ...   ประกาศ 
[ 03-03-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ...   ประกาศ 
[ 17-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการโตไปไม่โกง ...   ประกาศ 
[ 16-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติตามโครงการเลี้ยงปรับปรุงสายพันธุ์โค-กระบือ ...   ประกาศ 
[ 15-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 15-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ...   ประกาศ 
[ 14-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
[ 02-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ...   ประกาศ 
[ 02-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ...   ประกาศ 
[ 01-02-2566] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ ...   ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.