ยินดีต้อนรับสู่ อบต. ทมอ  
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
     
   
     
 
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
โครงการอบรมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพตำบลทมอ
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
กิจกรรมรับซื้อขยะรีไซเคิล
 
 
[ 30-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ...   ประกาศ 
[ 13-09-2565] การดำเนินการการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประเมินคุณภาพการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...   doc120220929042007.pdf 
[ 01-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ...   doc120220302033149.pdf 
[ 01-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกาศช่องทางการตอบแบบสอบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ...   doc120220302033057.pdf 
[ 24-01-2565] รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   รายงาน 
[ 13-01-2565] ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   doc120220302032847.pdf 
[ 30-09-2564] รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   doc120220608090232.pdf 
[ 29-09-2564] ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ สมัยวิสามัญ สมัยที่่ ...   doc120220610082805.pdf 
[ 28-09-2564] แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ (พ.ศ.2566-2570)   doc120220620065304.pdf 
[ 15-09-2564] ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน/คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ...   doc120220611104058.pdf 
 
 
[28-11-2565]   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขยอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[28-11-2565]   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกบุ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[18-11-2565]   ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[18-11-2565]   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[16-11-2565]   จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทมอและประชาชนในเขตตำบลทมอ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
[09-11-2565]   จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค ถนน ทาง ที่ชำรุดเสียหายภายในตำบลทมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก)
 
 
[ 13-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 06-09-2565] หัวข้อ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 16-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต ...   ประกาศ 
[ 16-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน ...   ประกาศ 
[ 15-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ...   ประกาศ 
[ 10-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
[ 08-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือคู่มือและแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ...   ประกาศ 
[ 04-11-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ...   ประกาศ 
[ 29-10-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนต ...   ประกาศ 
[ 28-10-2564] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ...   ประกาศ 
 
 
[ 29-09-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทมอ ...   ประกาศ 
[ 15-09-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
[ 27-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ...   ประกาศ 
[ 27-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันลำห้วยปรุ ...   ประกาศ 
[ 15-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ...   ประกาศ 
[ 09-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตตำบลทมอ ...   ประกาศ 
[ 08-06-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างช้างแห่ด้วยนาค ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบวชนาคหมู่ ...   ประกาศ 
[ 19-05-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติในโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์อินทรีย์ภายในตำบล ...   ประกาศ 
[ 17-05-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการสาธิตการอบรม ...   ประกาศ 
[ 02-05-2565] ประกาศ อบต.ทมอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ , โทรสาร 0-4455-8834
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.